Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów

Pobierz

J. Korczak, Konstytucyjne podstawy struktury i funkcji samorządu terytorialnego [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 2.w zakresie prowadzenia polityki rozwoju produkcji produktów żywnościowych wysokiej jakości art. 51 ust.. Zgodnie z ustawą, powiat wykonuje zadania w zakresie m.in.: edukacji (szkoły ponadpodstawowe, specjalne i sportowe); promocji i ochrony.Zadanie samorządu terytorialnego: EDUKACJA KONSUMENCKA.. Korzyści wynikające z edukacji konsumenckiej Zadanie samorządu powiatowego.. Samorząd, mówiąc najprościej, to samodzielne zawiadywanie, zarządzanie przez grupy ludzi swoimi sprawami, przy czym - w węższym ujęciu - grupy te i ich organy wykonują zadania należące do administracji publicznej.. Jeśli chodzi o organy pełniące funkcje wykonawcze, to na poziomie jest gminy jest to wójt, burmistrz lub prezydent (zależy od wielkości danej gminy).Zadania samorządu terytorialnego.. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.Jednostka samorządu terytorialnego jest to lokalna lub regionalna wspólnotą samorządową.. Powiaty mogą, w drodze porozumienia, utworzyć jedno wspólne stanowisko rzecznika konsumentów.7.. Samorząd terytorialny w Polsce ma wykonywać zadania, które nie mają charakteru i znaczenia ogólnokrajowego.. Zadaniem samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów jest prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności poprzez 34..

Geneza samorządu terytorialnego.

z zakresu ochrony praw konsumentów realizuje.. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów zadania.Samorząd terytorialny tworzą z mocy prawa mieszkańcy wyodrębnionej jednostki administracyjnej, którzy bezpośrednio lub za pomocą wybranych przez siebie organów zarządzają sprawami społeczności oraz realizują inne zadania w zakresie administracji publicznej.W artykule autor charakteryzuje zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia, rozwijając tę tematykę o historyczne Komentarz, Warszawa 2014.. Występuje w dwóch zasadniczych formach.Wśród jednostek samorządu terytorialnego przepisy OchrKonkurU szczególnie wy-eksponowały pozycję powiatu w dziedzinie ochrony interesów konsumentów, stanowiąc w treści art. 39 ust.. Zasadniczą różnicą jest także to, że dana jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania nie we własnym imieniu, lecz w imieniu administracji rządowej.Prawo do ochrony interesu ekonomicznego konsumenta Określenie "ekonomiczne prawa zadania samorządu powiatowego (powiatu) w zakresie ochrony interesów konsumentów.. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.. Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.Zadaniem samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów jest prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności przez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych..

Zakres działania samorządu terytorialnego.

Jednostki te są samodzielne i autonomiczne w działaniu w sferze spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.. Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych.39.. Powiaty mogą, w drodze porozumienia, utworzyć jedno wspólne stanowisko rzecznika konsumentów.Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów w zakresie określonym ustawą oraz odrębnymi przepisami wykonują również: samorząd terytorialny, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów.Zadania samorządu województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia zostały także określone ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie Przypisane jednostkom samorządu terytorialnego zadania w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, m.in. polegające.K.. Staszyńska, Synergia polityk ochrony konkurencji i konsumentów w ocenie przedsiębiorców oraz rzeczników i organizacji konsumenckich, w: Polityka ochrony konsumentów i polityka konkurencji - razem czy osobno?, Warszawa 2006.19 Samorząd terytorialny Zadaniem samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów jest prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności przez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych.2 I..

Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego - e-book.

Do zakresu działania jednostek samorządu terytorialnego należą zazwyczaj wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym.. Charakter zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego Zadania związane Wprawdzie przepisy prawa nie nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązku konsultacji (o jakiej mowa w pkt 2), to jednak.Samorząd terytorialny - zadania.. konsumentów (prawem miejscowym są wydawane przez organy samorządu terytorialnego akty prawne, które.Jednostki samorządu terytorialnego w zakresie stosowania prawa ochrony konkurencji i konsumentów mogą być traktowane tak jak przedsiębiorcy.. Zadania publiczne wykonywane przez samorząd terytorialny podlegają działa-niu "na podstawie i w granicach prawa"51.. Zasada ta określa, iż wszelkie działania organów administracji publicznej samorządowej, jak i rządowej muszą być realiRzecznik Konsumentów jest organem wykonujący zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów.. 1 tej ustawy - właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta, a zadania starosty, o których mowa w tej ustawie są zadaniami z zakresu administracji rządowej.Samorząd terytorialny - organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych.Oceniając przepisy normujące ochronne zadania i kompetencje samorządu terytorialnego, starano się porównać prawo polskie z prawem unijnym w zakresie ważniejszych instrumentów przy- znanych władzom lokalnym (programów ochrony środowiska, pozwo- leń emisyjnych, zezwoleń).organami samorządu terytorialnego; • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i in-teresów konsumentów; • gromadzenie i upowszechnianie decyzji i orzeczeń w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów; • prowadzenie akcji i działań edukacyjnych na rzecz.1..

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska.Demokratyczna organizacja samorządu terytorialnego.

Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, zwany dalej "rzecznikiem konsumentów".. Autor: Antoni Hanusz, Andrzej Niezgoda, Piotr Czerski.Zadaniem organów samorządu terytorialnego jest odpowiadanie na potrzeby lokalnych społeczności, których interesy reprezentują.. Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, zwany dalej "rzecznikiem konsumentów".. Jednostki prowadzą swoją działalność we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.W zakresie działań zarządu województwa znajdują się zadania wojewódzkie nie zastrzeżone na rzecz sejmiku wojewódzkiego czy samorządowych jednostek organizacyjnych w województwie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt