Sprawozdanie komisji rewizyjnej na zjazd gminny osp

Pobierz

_____W czasie obrad złożono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w podjętych uchwałach kolejno: udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, skład Komisji Rewizyjnej Oddziału, wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, podjęto zadania na najbliższą kadencję i .6.. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.. Uczestników zjazdu przywitał prezes Stanisław Sadowski, który podkreślił rangę tego wydarzenia - określając zjazd najważniejszym wydarzeniem dla gminnej organizacji strażackiej.W czasie obrad złożono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w podjętych uchwałach kolejno: udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, skład Komisji Rewizyjnej Oddziału, wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, podjęto zadania na najbliższą kadencję i .Prezes Zarządu Gminnego Włodzimierz Rządzki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2016-2021.. Przewodniczący - Mateusz Mulewski Sekretarz - Jadwiga Mazur Członek - Piotr Urbański..

Z kolei sprawozdanie Gminnej Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił druh Andrzej Gierlach.

- przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżącyZjazd otworzył Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Ryszard Kondraciuk, który przedstawił również sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2016 - 2021, natomiast funkcję Przewodniczącego obrad pełnił Komendant Gminny Jarosław Szmidt, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentował Przewodniczący druh Czerchowski Zygmunt.SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ JEDNOSTKI OSP KRZYWIN..

Druh Marek Węgrzyn przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2016-2021. załącznik do Uchwały nr 4/2020 ZOW ZOSP RP .

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP .. Rozliczenia ze swej pracy dokonały poszczególne władze: Zarząd i Komisja Rewizyjna.Ocena 0/5.. DELEGACI NA ZJAZD GMINNY OSP.. PRZEDSTAWICIELE DO ZARZĄDU GMINNEGO OSP.. Zgłoszony wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Gminnemu OSP przyjęto jednogłośnie.. Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zelwoie na swoim pierwszym posiedzeniu kadencji 2016 - 2021 .porządek zjazdu przewidywał m.in. sprawozdanie z działalności w okresie sprawozdawczym, sprawozdanie komisji rewizyjnej, podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu gminnego osp rp oraz wybory na następną kadencję zarządu oddziału gminnego osp rp w widuchowej, komisji rewizyjnej, przedstawicieli i delegatów na zjazd oddziału powiatowego …Postanowienia § 28 ust.. Otwarcie zjazdu.Po omówieniu bieżących spraw działalności OSP oraz przyjęciu programu zjazdu oraz sprawozdań przystąpiono do wyborów Władz Oddziału Gminnego.. Określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego /równorzędnego/ oraz ich wyboru..

sprawozdanie finansowe - wygłasza gospodarz OSP sprawozdanie komisji rewizyjnej - wygłasza jej Przewodniczący lub wskazany członek.

Przewodniczącym zebrania został druh Ryszard Lubryka.. Wszystkie nazwiska w porządku alfabetycznym.. Ochotnicze Straże Pożarne w roku 2021 wybiorą nowe zarządy i komisje rewizyjne na pięcioletnią kadencję, kończącą się w 2026 roku.Wracając do tematu zebrania jego porządek przewidywał m.in. sprawozdanie z działalności jednostki OSP w okresie sprawozdawczym, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu jednostki OSP oraz wybory na następną kadencję Zarządu OSP Krzywin, Komisji Rewizyjnej, delegatów na Zjazd Gminny i .W trakcie obrad złożono sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego za lata 2011-2015 oraz sprawozdanie z funkcjonowania Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego.. Pomieszczenia biurowe w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w DąbiuW czasie obrad złożono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału, w podjętych Uchwałach m.in.: udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, skład Komisji Rewizyjnej Oddziału, wybrano .. Uchwalenia programu działania Oddziału Gminnego /równorzędnego/ na lata 2021- 2026.. Mariusz Gralak Kamil Senko Adam Wypchło Karolina Czerwionka Jan Choncel..

Ponadto w czasie zjazdu powołano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną, wybrano także delegatów na zjazd powiatowy.W dniu 20.03.2021r.

Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Gminnego OSP RP w Parysowie.. Mariusz Gralak Kamil Senko Adam Wypchło.. Zjazdu Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP .. Porządek obrad Zjazdu : 1. na walne zebranie sprawozdawcze członków OSP.. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału.. Następnie przystąpiono do najważniejszego punktu zebrania - wyborów nowego Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zjazd Gminny oraz przedstawicieli do Zarządu .Oficjalna strona Gminy Psary.. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Gminnego Związku OSP RP.sprawozdanie z działalności OSP - może je wygłosić Prezes OSP lub wskazany członek zarządu OSP.. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej Igołomia-Zofipole połączone z wyborami Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej OSP, a także delegatów na Zjazd Gminny i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Igołomi-Wawrzeńczycach.Po odczytaniu sprawozdania i wniosku Komisji Rewizyjnej, udzielono Zarządowi OSP absolutorium.. W Zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście:**) Należy podać nazwisko, imię przedstawiciela i OSP, którą reprezentuje .. Obecnych na Zjeździe było 33 delegatów , 3 członków ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej , 15 przedstawicieli OSP do Zarządu Oddziału Gminnego oraz 10 gości zaproszonych na Zjazd .. Podczas zebrania poruszano tematy związane z pożarnictwem na terenie gminy oraz zakupem sprzętu i wyposażenia jednostek OSP.W czasie obrad złożono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w podjętych uchwałach kolejno: udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, skład Komisji Rewizyjnej Oddziału, wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.Dh Bogusław Gołąbek złożył sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zakończone udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.. Na ogólną liczbę 69 delegatów w zjeździe uczestniczyło 58 co stanowi 84,06%.. 1 Wzór: Druk OSPZatwierdzenia składu Zarządu Oddziału Gminnego /równorzędnego/.. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.. Dyskusja.. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna OSP w _____ stawia wniosek o udzielenie /nie udzielenie* absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.. Wpisany przez .Oddział Wojewódzki OSP woj. Mazowieckiego.. Projekt planu działalności na rok 2021 przedstawił dh Piotr Gajuk.. Wskazówki organizacyjno- programowe do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych członków OSP w 2021 r. na terenie woj. mazowieckiego.. Zatwierdzenie i wybór składu nowego Zarządu Oddziału.. § 68 Do kompetencji komisji rewizyjnej oddziału gminnego należy: 1) kontrolowanie całokształtu działalności oddziału gminnego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, nie rzadziej niż raz w roku, 2) kontrolowanie opłacania składek członkowskich, 3) składanie zjazdowi oddziału gminnego sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków w sprawie absolutorium dla zarządu oddziału .Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubaczowie, które przedstawił Przewodniczący Komisji dh Artur Puk.. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.. 3 i § 30 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.. Wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.. Podpisy członków Komisji Rewizyjnej OSP : 1._____ 2._____ 3._____., dnia .202.r.. (miejscowość) *) niepotrzebne skreślić..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt