Karta charakterystyki benzyna ekstrakcyjna dragon

Pobierz

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana .Rozpuszczalnik Benzyna ekstrakcyjna Strona 1 z 16 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu .. KARTA CHARAKTERYSTYKI _____ sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym .KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 Data sporządzenia: 10.08.2007 Aktualizacja:23.11.2017 BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA Wersja:8.0 CLP Strona 2 z 13 H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.Aned BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA 15 lipca 2020 W "Bez kategorii".. Obowiązuje od 17 października 2020 r. P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.. P102 - Chronić przed dziećmi.. P103 - Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich.. Puste opakowania i zbiorniki mogą zawierać palne lub wybuchowe pary.. Elementy oznakowania Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem 1272/2008/WE (CLP)KARTA Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami ROZIEŃZALNIK ENZYNA EKSTRAKCYJNA SDS/DBE/2019-01-17/PL Wersja: 9.0 Data aktualizacji: 2019-01-17 Strona 1 z 14 CHARAKTERYSTYKI 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINYPełna lista zwrotów wskazujących środki ostrożności..

TK BATO Rozpuszczalnik benzyna ekstrakcyjna 15 lipca 2020 W "Bez kategorii".

Karta charakterystyki.. Zaburzenia w ęchu.. : +48 12 625 75 00 fax: +48 12 637 79 30. e-mail: Osoba odpowiedzialna za kart ę charakterystyki: Magdalena Chrab ąszcz e-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego Telefon alarmowy w Polsce : Ośrodek Informacji Toksykologicznej UJ, tel.. : +48 12 625 75 00 e-mail: Osoba odpowiedzialna za kart ę charakterystyki: Magdalena Chrabąszcz e-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego Telefon alarmowy w Polsce : Ośrodek Informacji Toksykologicznej UJ, tel.. W. Pileckiego 5 , 32-050 Skawina.. Wykorzystasz go podczas wielu prac remontowo-budowlanych, takich jak: malowanie powierzchni, odnawianie mebli czy zmywanie plam po farbach i lakierach.Dragon Benzyna Ekstrakcyjna But.. P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.Benzyna ekstrakcyjna ma nieco węższe spektrum zastosowań.. Powstałe ściekiROZCIEŃCZALNIK NITRO Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY (Ciąg dalszy) Ostre i opóźnione skutki narażenia podano w sekcji 2 i 11.KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie rozporządzenia nr 1907/2006/WE (REACH) z późn.. Dragon Benzyna lekka obrabiana wodorem ropa naftowa 15 lipca 2020 W "Bez kategorii".PIKKO Rozcie ńczalnik ekstrakcyjny benzyna ekstrakcyjna modyfikowana Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego..

Top-Preise für L Dragon im Vergleich.Karta charakterystyki preparatu Benzyna ekstrakcyjna niebezpiecznego.

W. Pileckiego 5 , 32-050 Skawina.. Podobnie jak w wypadku benzyny lakowej, znajduje zastosowanie podczas remontów, a także w wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych oraz usługowych.. W. Pileckiego 5.. Posługiwanie się.. +48 12 411 99 99, +48- 12 424 89 22 Telefon czynny codziennie przez całą dob ę.Karta charakterystyki substancji chemicznej - benzyna_ekstrakcyjna Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 1 of 9 Data utworzenia: 2004/08/01Benzyna ekstrakcyjna 0,5 l - rozcieńczalnik DRAGON .. Opinie: 0 Oceń produkt -+ Dopasuj.. INFORMACJE EKOLOGICZNE.. Właściwości fizykochemiczne.. Wpisz szukaną frazę lub wybierz z listy poniżej Wdychanie par w du Ŝych st ęŜeniach mo Ŝe oddziaływa ć na płuca.. Używać pojemników, połączeń i sprzętu odpornego na działanie produktu.Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.. Rozpuszczalnik - rozcieńczalnik stosowany w przemyśle farb i lakierów, metalowym, gumowym; do produkcji klejów; w pralniach chemicznych i garbarniach oraz w warsztatach samochodowych do mycia i odtłuszczania.Karta charakterystyki preparatu Rozcieńczalnik benzyna lakowa modyfikowana niebezpiecznego..

Zapraszamy do zakupówKarta charakterystyki preparatu Rozcieńczalnik uniwersalny niebezpiecznego.

Właściwości fizykochemiczne.. Właściwości fizykochemiczne.. Indywidualne środki ostrożności.. Stosować środki ochrony osobistej zgodnie z zaleceniami na etykiecie opakowania jednostkowego oraz znajdującymi się w punkcie 8.KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 BENZYNA LAKOWA Data sporządzenia: 15.09.1999 Strona 4 z 11 Data aktualizacji: 16.12.2013 Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i zbiorników wodnych.. Używa się jej przede wszystkim do rozcieńczenia olejów, smarów oraz wosków.. zm. ROZCIEŃCZALNIK NITRO RC-01 Data wydania: 13.10.2016 Aktualizacja: - Strona/stron: 2/17 W sekcji 16 podano znaczenie zwrotów H oraz symboli..

... Karta techniczna; Karta charakterystyki; Katalog produktów; Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul.

Wytwórnia Chemiczna DRAGON ul. Powstania Listopadowego 14 30-298 Kraków + + + E-mail producenta: .. benzyna ekstrakcyjna 220 4,0 Opary ci .Benzyna ekstrakcyjna; Wyszukaj produkt.. Fax +48 12 637 79 30KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 BENZYNA EKSTRAKCYJNA NISKOAROMATYCZNA Data sporządzenia: 15.09.1999r.Karta charakterystyki preparatu PIKKO Rozcieńczalnik ekstrakcyjny niebezpiecznego.. Unikać rozlewania lub rozchlapywania produktu na rozgrzane lub znajdujące się pod napięciem części maszyn.. Informacje ogólne.Rozcieńczalnik uniwersalny Dragon 0,5 l. Uniwersalny preparat do rozcieńczania to produkt przydatny w każdym warsztacie i garażu.. Nie wylewać do kanalizacji.. +48 12 411 99 99, +48- 12 424 89 22 Telefon czynny codziennie przez cał ą dob ę.Benzyna lakowa modyfikowana; Wyszukaj produkt.. Szklana 0,5l w Merkury Market Oferujemy tanie farby i lakiery, malarskie narzędzia Urządzaj i remontuj taniej!. Stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z punktem 8.. Postępowanie z substancj ą/preparatem i jej/jego magazynowanie.. Karta techniczna; Karta charakterystyki; Katalog produktów; Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt