Przykładowy opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych

Pobierz

Ze względu na to, że najtańszą, najszybszą i najbardziej bezpieczną metodą likwidacji obiektów jest metodapodczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania W celu uniknięcia zagrożenia , należy teren w strefie prowadzenia prac rozbiórkowych zabezpieczyć , oznakować i nie używać przy pracach rozbiórkowych sprzętu ciężkiego.. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU SĄSIENIEGO 7.1.. W obu przypadkach przy zgłoszeniu do Urzędu Gminy muszę przygotować opis sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.. Zakres robót.. Przedmiot projektu.. 4. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymiOpis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH Teren na którym odbywać się będzie rozbiórka obiektów budowlanych należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.. Ogólna charakterystyka techniczna budynku "F".. 7.1 Uwagi ogólne.. [Należy wybrać te zagrożenia, które dotyczą zakresu robót budowlanych wymienionych.. Budynek nie jest powiązany konstrukcyjnie z przylegającą5.. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.. Burzenie budynków mieszkalnych a formalności1 OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU GARAŻOWEGO W ŻYWCU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 31 ORAZ SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA Nr działki: 1481 ŻYWIEC, OBR..

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.

OPIS TECHNICZNY 1.. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu Inwestora.. Obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym (parter + pi3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych; 4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia; 5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na .5.. 32) Inne [podać jakie].. Obiekt znajduje si na dziaáce o nr.. Przedmiot opracowania:.. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.. Projekt rozbiórki obiektu.. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych Transport rozebranych elementów nale Ŝy przewidzie ć zsuwnicami pochyłymi lub rynnami zsypowymi.. Na placu przewidzie ć miejsce manewrowe dla samochodów, miejsce składowania materiałów rozbiórkowych do powtórnego wykorzystania, materiałuIV..

Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu ...4.

3. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.. Podstawa formalna opracowania.. Ponadto do wniosku, w zależności od potrzeby, należy dołączyć: 1. w zakresie robót dla całego zamierzenia gospodarczego str. 3] 5. .. Michał Knap 8 7.. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy upewnić się, czy na miejscu objętym robotami lub w miejscach zagrożonych nie znajdują się w czasie wykonywania robót osoby postronne.5.. .Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.. Projekt zagospodarowania terenu rozbiórki.. INFORMACJA BiOZ.. Działka pokryta nawierzchniami trawiastymi oraz nielicznymi .4. rozbiórkowych, zagrożenie średnie.. ŻYWIEC Inwestor: POCZTA POLSKA SA Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds.OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 1.. Pojęcie nie mam jak!7.. Miasto Sosnowiec.. Do zgłoszenia należy dołączyć: opis obiektu i zakresu oraz sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, mapę z oznaczonym obiektem i odległościami od granic działki, zgodę właściciela obiektu, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane odrębnymi przepisami,- Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, - Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, - Opis postępowania z odpadami, 4..

2.Title: 1.3 Opis zakresu i sposobu wyk.

Obiekty zlokalizowane są na działce nr 2445, o.e.. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych Transport rozebranych elementów nale Ŝy przewidzie ć zsuwnicami pochyłymi lub rynnami zsypowymi.. Na placu przewidzie ć miejsce manewrowe dla samochodów, miejsce składowania materiałów rozbiórkowych do powtórnego wykorzystania, materiału3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi, 6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH: Teren, na którym odbywać sie będzie rozbiórka obiektów budowlanych, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.. Budynek położony jest w Będzinie przy ul. Barlickiego na terenie byłej Cementowni Grodziec (działka geodezyjna nr 346/12 w obręb Grodziec).. 8.opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny, oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,P158- Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót wraz z Informacj ą dotycz ącą bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia - 5 wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym nr 23 w Sieniawce przy ul. Rolniczej ( dz. nr 151/5 , obr ęb Porajów ) 4..

Zakres robót rozbiórkowych.

Istniejący stan zagospodarowania działki.. Zakres robót zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje całkowitą rozbiórkę obiektów do poziomu -1,00 m.. Proces rozbiórki nale Ŝy podzieli ć na dwa etapy: •etap I - rozbiórka konstrukcji budynku do poziomu f undamentów, •etap II - rozbiórka fundamentów.. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Tematyczny budynek od strony południowej przyległy jest do działki nr 4398, na którejdatę rozpoczęcia robót rozbiórkowych.. Przedmiotem opracowania jest rozbiórka nieu *ytkowanego budynku po byáej Szkole Podstawowej w Toáczach.. Zakres robót obejmuje rozbiórkę obiektów wraz z posadzkami do poz. -0,2 m z zastrzeżeniem punktu 7.4.1.. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych Transport rozebranych elementów nale Ŝy przewidzie ć zsuwnicami pochyłymi lub rynnami zsypowymi.. Na placu przewidzie ć miejsce manewrowe dla samochodów, miejsce składowania materiałów rozbiórkowych do powtórnego wykorzystania, materiałuOPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIURKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO - WYŁĄCZONEGO Z UŻYTKOWANIA ZLOKALIZOWANEGO W SOSNOWCU PRZY UL.RACŁAWICKIEJ 5 W SOSNOWCU B.P.U.. Konstrukcja budynku: murowana.. 7.1.3.31) Uszkodzenia rąk i nóg, głowy lub całego ciała - podczas wykonywania robót.. Sposób realizacji robót 4.1.Opis sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych - prośba W najbliższym czasie chciałbym rozebrać stojące na mojej działce dwa budynki: garaż i budynek gospodarczy.. Przed przystapieniem do robót rozbiórkowych należy upewnić się, czy na miejscu objętym robotami lub w miejscach zagrożonych nie znajdują się w czasieOPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA.. wraz z opisem zakresu i sposobu prowadzenia robÓt rozbiÓrkowych oraz zapewnienia bezpieczeŃstwa ludzi i mienia przy rozbiÓrce budynkÓw mieszkalnych lokalizacja inwestycji: białystok, ul. m. konopnickiej 1a i 1b, działka nr 2162, obręb 11 inwestor:3.. Cel i zakres opracowania.. Prace rozbiórkowe nale Ŝy prowadzi ć w sposób tradycyjny.opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, w zależności od rodzaju zamierzenia budowlanego może być również konieczne dołączenie: projektu rozbiórki obiektu,opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych przy zabytku, decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu z rejestru zabytków, dokumentacja strzałowa, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, projekt rozbiórki obiektu,8 3.. Rozbiórkę prowadzić w całości sposobem ręcznym lub sposobem mechanicznym z zastrzeżeniem punktu 7.4.1.. MIASTO OSTROŁĘKA, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt