Sprawozdanie wychowawcy klasy na koniec roku szkolnego

Pobierz

Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Wzorowe Nazwisko i imię ucznia .. (podać nazwiska uczniów: z dostosowaniem wymagań edukacyjnych na podstawie opinii, orzeczenia PPP lub na wniosek nauczycieli; wskazać rodzaj udzielanej pomocy, w tym kształcenie specjalne- IPET, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne, indywidualne zajęcia rewalidacyjne) klasyfikowanych Ilość uczniów.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą programową.Na koniec najlepszymi uczniami chcemy się pochwalić.. Frekwencja: 97%.. Gratuluję Wam tych osiągnięć.sprawozdanie wychowawcy klasy na koniec roku szkolnego.zip smooth1313 / sprawozdanie wychowawcy klasy na koniec roku szkolnego.zip Download: sprawozdanie wychowawcy klasy na koniec roku szkolnego.zipFormularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Zwolnionych z zajęć: nie ma.. Klasy 4-8 SP 2.. Choć dzieli wielka nas różnica Pani doświadczonych - naszych młodych lat, jednak zatarła się granica,Sprawozdanie z projektu edukacyjnego "LEPSZY START W EDUKACYJNĄ PRZYSZŁOŚĆ" I semestr 2014 r. W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła rozpoczęła realizację .tantfelompi64: sprawozdanie wychowawcy klasy na koniec roku szkolnego edukacja wczesnoszkolna Pobierz za darmo pod adresem: om.gy/2hgDG / 5 lat temu (19 września)#sprawozdanie wychowawcy klasy na koniec roku szkol goakangkinno72 : sprawozdanie wychowawcy klasy na koniec roku szkolnego Plik do pobrania na stronie: om.gy/Z3LBi#sprawozdanie wychowawcy klasy na koniec roku szkol monslighdogood87 : sprawozdanie wychowawcy klasy na koniec roku szkolnego Pobierz plik: om.gy/Z3LBi#sprawozdanie wychowawcy klasy na koniec roku szkol fucneusumwhi88 : sprawozdanie wychowawcy klasy na koniec roku szkolnego Ściągnij tutaj: om.gy/Z3LBiSprawozdanie pedagoga szkolnego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły..

Sprawozdanie wychowawcy kl. II SP na zakończenie roku szkolnego.

Wysoką kulturę osobistą posiadają: Sandra Stępień, Andżelika Uzar oraz Piotr Paź, a 100% frekwencję mają: Małgorzata Ciołek, Wojciech Juszak, Piotr Paź i Mateusz Stelmach.Nazwisko i imię poprawkowe sprawdzające przedmiot ocena przedmiot ocena Wykaz uczniów niepromowanych ( na koniec roku szkolnego): l.p.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Informacja wychowawcy klasy na konferencję wychowawczą.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Zespołu Wychowawczego w dniu 17.06.2016r.. Materiały na radę klasyfikacyjną.. Sposób konstruowania takiego podsumowania jest taki sam zarówno w śródroczu, jak też i na koniec roku szkolnego.Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP) INFORMACJE STATYSTYCZNE.. Opieka świetlicowa stanowi zadanie statutowe szkoły.. Wnioski do dalszej pracy.. Uczniowie kl.Sprawozdanie wychowawcy klasy Koniec roku szkolnego 2019/2020 Jakie potrzeby uczniów konkretnego zespołu klasowego uwzględniono w działaniach wychowawczych realizowanych w II semestrze bieżącego roku szkolnego?.

Informacja wychowawcy klasy na posiedzenie.

Ilość uczniów1.. Stan klasy: 8 uczniów (2 dziewczynki, 6 chłopców) Klasyfikowanych: 8.. Informacja o realizacji programu nauczania.. Zestawienie klasyfikacyjne kl. IV - VIII.SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI.. Informacja dotycząca sytuacji wychowawczej klasie z uwzględnieniem realizacji planu pracy wychowawczej i tematyki godzin wychowawczych.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im.. Uzasadnienie ocen zachowania za rok szkolny 20 /20 w klasie .. Nieklasyfikowanych: nie ma.. Stan klasy.. Stan klasy.. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIELICZBA% UCZNIÓWZapisaniKlasyfikowaniNiesklasyfikowaniPosiadający opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnychPosiadających orzeczenie PPP o dysleksji, dysortografii, dysgrafiiPosiadający orzeczenie .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. 17 i 18) i Programu Profilaktyki na rok szkolny ….. (semestr II) 1.Realizacja zadań wynikających z badania stopnia spełnienia wymagania "Rodzice są partnerami szkoły":Sprawozdanie z projektu edukacyjnego "LEPSZY START W EDUKACYJNĄ PRZYSZŁOŚĆ" I semestr 2014 r. W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego "LEPSZY START W EDUKACYJNĄ PRZYSZŁOŚĆ" realizowanego przez Gminę Stara Biała.Tworzy bogate w szczegóły prace plastyczne, ładnie śpiewa, jest sprawna fizycznie.Licznik odwiedzin: 6 357 / 2090 dni #Klasa 1 sprawozdanie wychowawcy klasy chomikuj apdedesccy10 : Klasa 1 sprawozdanie wychowawcy klasy chomikujsprawozdanie wychowawcy klasy na koniec roku szkolnego ..

Sprawozdanie wychowawcy w kl. I-III.

1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc. 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc. 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc. 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docSprawozdanie wychowawcy klas I-III to po prostu opis działań podjętych podczas danego okresu nauki (półrocza, roku), a także osiągnięć, umiejętności oraz zachowania naszych uczniów.. Frekwencja 92,86.. Propozycje realizacji wniosków.. data podpis wychowawcy klasyMateriały końcoworoczne.. Integralną część programów stanowiły działania podejmowane przez członków zespołu wychowawczego (dyrekcja szkoły, wychowawcy klas, pedagog szkolny), opiekunów samorządu, nauczycieli świetlicy, nauczycieliDecyzja Rady Pedagogicznej (wypełnia wychowawca klasy po podjęciu decyzji przez Radę Pedagogiczną).ARKUSZ SPRAWOZDAWCZY WYCHOWAWCY KLASY.. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podziękowań, szczególnie tym spośród Was, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli wiele sukcesów..

Sprawozdanie wychowawcy w kl. IV-VIII.

Poradnictwo i konsultacje dla nauczycieli:W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników .Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej w I semestrze roku szkolnego 2019/2020.. Zdiagnozowane zachowania uczniów i formy udzielonej pomocy.Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Klasa .. (wychowawca klasy) 1. semestralna Średnia ocen Wyniki klasyfikacji.. Zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zajęć świetlicowych, które uwzględniają ich potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności .Inne informacje o klasie: osiągnięcia uczniów w konkursach, zawodach sportowych , itp. nie organizowanych przez szkołę (imię i nazwisko ucznia, pełna nazwa i szczebel konkursu, osiągnięcia):Realizacja zadań, wynikających z Planu Pracy Szkoły, Programu Wychowawczego (ze szczególnym uwzględnieniem pkt.. We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Imię i nazwisko Uwagi Problemy wychowawcze i edukacyjne w klasie.. na pocz. roku szkol..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt