Wypisz trzy cechy rzeźby młodoglacjalnej

Pobierz

Scharakteryzuj Pobrzeże Szczecińskie.. Częste są kemy, ozy oraz zagłębienia wytopiskowe ( oczka polodowcowe ).. Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz pobrać >> TUTAJ .Zadanie 11 (0 - 3 pkt.). Młodoglacjalna rzeźba zajmuje ok. 30% obszaru Polski, obejmując pas nizin nadmorskich i pas pojezierzy.W rzeźbie młodoglacjalnej dominują wyraźne formy glacjalne i fluwioglacjalne pochodzące z ostatniego zlodowacenia.. Rzeźba młodoglacjalna - typ rzeźby terenu powstały i ukształtowany w okresie ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego (na obszarze Polski i Niemiec- zlodowacenie Vistulian).. Wymień i opisz główne cechy regionu społeczno-ekonomicznego Interakcja 11.. Duża liczba jezior.. Cechą charakterystyczną jest występowanie jezior rynnowych i morenowych, wałów moreny czołowej, wysoczyzn, ozów i kemów.. Brak wyraźnych form marginalnych.. Przewaga terenów wyżynnych na północy kraju.dominacja rzeźby młodoglacjalnej: - wzgórza moreny czołowej (np.: Wieżyca) - wysoczyzny moreny dennej z kemami, ozami i eratykami - pola sandrowe (np.: Sandr Tucholski, Augustowski, Kurpiowski) - pradoliny (np.: toruńsko-eberswaldzka) - rynny polodowcowe (często wypełnione wodami jeziornymi) - liczne niewielkie zagłębienia bezodpływoweCechy rzeźby terenu Polski: - jest zróżnicowana - przewaga obszarów nizinnych (91% terytorium kraju) - średnia wysokość Polski (173 m..

Bodizo Cechy rzeźby młodoglacjalnej.

Do erozyjnych procesów glacjalnych należy egzaracja czyli zdzieranie skał przez nasuwający się lodowiec, detrakcja, czyli wyrywanie okruchów skalnych z podłoża oraz detersja, czyli wygładzaniu podłoża przez masy lodu.3.. - na obszarze młodoglacjalnym występuje więcej jezior.. - młodoglacjalny jest bardziej wyrównany.. Ukształtowanie powierzchni polski cechuje tzw pasowy układ rzeźby, czyli poszczególne formy terenu układają się pasami jest to uwarunkowane budową.1.Omów najważniejsze cechy rzeźby terenu Polski.2.Wypisz trzy cechy rzeźby młodoglacjalnej.. 8.Typową cechą rzeźby młodoglacjalnej jest oprócz dużego rytmu rzeźby duża liczba jezior moreny dennej i czołowej (tak zwane jeziora morenowe), których misy aktualnie wypełniają się osadami mineralnymi i organicznymi lub oczek polodowcowych.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. Omów i oceń wpływ człowieka na wody 14.. Wzdłuż rynien subglacjalnych wiją się też długie wały ozów.Najbardziej charakterystyczną formą rzeźby młodoglacjalnej są niezliczone jeziora na obszarach m.in. Szwecji, Finlandii czy północnej Polski.. Osady moreny dennej w Europie Środkowej i Polsce sięgają średnio 30‐40 m grubości, a miejscami przekraczają nawet 200 m..

Cechy rzeźby staroglacjalnej.

Jakie funkcje oprócz produkcyjnej, pełnią gleby w Polsce?. Zasięg zlodowaceń czwartorzędowych (wg Mojskiego) - zlodowacenie Narwi: ślady zlodowacenia znaleziono w pn-wch Polsce - interglacjał Przasnycki: okres ocieplenia - zlodowacenie Sanu I: dotarło do pd. Polski - interglacjał Ferdynandowski:.. poleca 82 %.Jako cecha tej rzeźby także wymieniana jest: brak jezior, które uległy zasypaniu, zatorfowieniu, powstawanie licznych meandrów rzecznych; rzeki zazwyczaj płyną wolno i pradolinami- na przykład pradoliną Warszawsko-Berlińską, pradoliną Wieprza i Krzny, pradoliną Wrocławską.odpowiedział (a) 21.03.2010 o 20:18.. B. Przewaga terenów nizinnych położonych poniżej 300 m n.p.m. C.. Występowanie rzeźby młodoglacjalnej głównie w południowej części kraju.. Rzeźba staroglacjalna utworzyła się podczas starszych zlodowaceń.. Omów i oceń wpływ człowieka na klimat 13.. Tłumacz: list the features of the młodoglacjalnej sculpture .Zadania maturalne z Geografii Temat: Kartografia Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Wyraźne formy marginalne (ozy,kemy,drumliny) Teren falisty.. Wymień przykłady interakcji człowiek - środowisko 12.. Rzeźba ta charakteryzuje się obecnością wysoczyzn morenowych o powierzchni pagórkowatej lub falistej, rzadziej płaskiej; nad wysoczyznami wznoszą się pagóry, wzgórza , wały form marginalnych lądolodu.Wypisz 3 cechy rzeźby młodoglacjalnej..

Główne cechy klimatu Polski.

Szwajcaria Kaszubska skąd nazwa tego regionu, omów jego tradycję, obyczaje i obrzędy.Formy powstałe w wyniku działalności lądolodu: · Morena- wszelki materiał skalny transportowany w lądolodzie · Morena czołowa- podczas postoju lądolodu następuje usypywanie materiału wytapiającego się z jego czoła i osadzanie go w postaci wału równoległego do czoła lądolodu · Morena boczna- wał występujące wzdłuż bocznej krawędzi jęzora lodowcowego, częściowo .Przedmiotowa Strona z GeografiiNajwiększe znaczenie dla współczesnej rzeźby polodowcowej miało zlodowacenie plejstoceńskie.. Wpisz nazwę krainy geo-graficznej, która została przedstawiona na mapce.Plik 3 cechy rzeźby młodoglacjalnej.pdf na koncie użytkownika harinivarshu • Data dodania: 22 lis 2018Rzeźba jest typowa dla obszaru młodoglacjalnego - silnie zdeformowana, z dominacją wysoczyzn morenowych (najwyższa z nich to Wieżyca - 329 m n.p.m., która z geograficznego punktu widzenia jest wyżyną) i równin sandrowych, dodatkowo urozmaiconych drumlinami, eratykami, pradolinami, kemami i ozami czy rynnami polodowcowymi.Typową cechą rzeźby młodoglacjalnej jest oprócz dużego rytmu rzeźby duża liczba jezior moreny dennej i czołowej (tak zwane jeziora morenowe), których misy aktualnie wypełniają się osadami mineralnymi i organicznymi lub oczek polodowcowych..

Wyjaśnij krótko czym różni się od rzeźby staroglacjalnej.3.

Charakterystyczny jest dla niej brak jezior, a formy polodowcowe są częściowo lub całkowicie zniszczone.Wymieniam i porównuje cechy rzeźb młodoglacjalnej i staroglacjalnej.. Wzdłuż rynien subglacjalnych wiją się też długie wały ozów.Wymień cechy rzeźby polodowcowej młodoglacjalnej i staroglacjalnej.. Przyczyna Skutek demograficzny Przykład Propagowanie modelu rodziny 2+1 Zmniejszyła się liczba urodzeń 1 2 3 - występują inne formy powierzchni.. Wymień trzy przyczyny i ich skutki demograficzne, jakie wystąpiły w Polsce w latach 1998 - 2002 (w okresie tzw. "drugiego przejścia demograficznego").. Na obszarach wielu państw można odnaleźć głazy narzutowe.Charakteryzuje się przewagą wysoczyzn zbudowanych z moreny, oddzielonych od siebie rynnami polodowcowymi, wyżłobionymi przez wody lodowcowe, wypełnionymi często jeziorami.. Brak jezior.Zlodowacenia.. - na obszarze młodoglacjalnym jest bardziej widoczne działanie lodowca..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt