Wielkości opisujące ruch obrotowy

Pobierz

Jego wartość wyrażamy w metrach, [r] = [m].. Ruch jednostajnie przyśpieszony.. Ø Dynamika ruchu postępowego: - siły, - zasady dynamiki - ruch prostoliniowy, - pęd ciała i popęd siły - zasada zachowania pędu, - grawitacja, ciężar i rzut pionowy, - tarcie.. podzielić ruchy na postępowe i obrotowe i objaśnić różnice między nimi, posługiwać się pojęciami: szybkość śred-nia i chwilowa, droga, położenie, przemiesz-czenie, prędkość średnia i chwilowa, przy- W takim razie będziemy stosować różne wielkości do opisu tych ruchów.W ruchu obrotowym bryły prędkości liniowe różnych punktów są różne, zaś prędkość kątowa jest jednakowa Jeśli bryła jest w ruchu postępowym, to można ją zastąpić punktem materialnym, bo wszystkie jej części poruszają się z jednakową prędkością i zakreślają jednakowe tory.. Definicje i podstawowe zależności dla wielkości dynamicznych opisujących ruch obrotowy (moment bezwładności, momentu pędu, moment siły, druga zasada dy-namiki dla ruchu obrotowego).. Moment pędu Moment pędu jest wektorową wielkością fizyczną opisującą ruch obrotowy bryły, jest on równy iloczynowi wektorów (wektor łączący oś obrotu z punktem wykonującym ruch obrotowy) i (pęd obiektu): Energia kinetyczna ruchu obrotowegoDefinicje wielkości opisujących ruch obrotowy bryły sztywnej.. Jego wartość oznaczamy symbolem AB (bez strzałki u góry) i wyrażamy ją w jednostkach długości - [m]..

Pojęcia i wielkości opisujące ruch obrotowy.

Ramię siły to wektor łączący środek obrotu z wektorem siły.. Podstawowe pojęcia i wielkości opisujące ruch podzielić ruchy na postępowe i obrotowe i objaśnić różnice między nimi, (K) posługiwać się pojęciami: szybkość średnia i chwilowa, droga, położenie, przemieszczenie, prędkość średnia i chwilowa, przyspieszenie średnie i chwilowe, (K)Ruch obrotowy Wszystkie punkty ciała poruszają się po okręgach których środki znajdują się na jednej prostej, zwanej osią obrotu.. A5 Graficzne przedstawienie wielkości kinematycznych - różniczkowanie numeryczne 38.. Związki między kinematycznymi wielkościami kątowymi i liniowymi 40 §2.. Kurs: Fizyka (WGIG) 1 Zagadnienia kontrolne.. Bryła sztywna.. Opracowanie karty pomiarowej.. Całkowity pęd bryły da się przedstawić jako pęd punktu materialnego o masieW procesie toczenia przedmiot obrabiany realizuje ruch obrotowy natomiast narzędzie dosunięte do przedmiotu, realizuje ruch posuwowy.. Co jest odpowiednikiem masy, drogi, prędkości,możemy sprowadzić do ruchu punktu materialnego.. OPIS ZAGADNIENIA A. Ø Dynamika ruchu obrotowego: - moment siły, - zasada dynamiki ruchu obrotowego,Ruch obrotowy i toczony.. Wszystkie punkty bryły (z wyjątkiem punktów le - żących na osi obrotu) mają tę samą prędkość ką- tową..

Prawa rządzące ruchem obrotowym.

- Dynamika ruchu postępowego: • siły, • zasady dynamiki, • ruch prostoliniowy, • pęd ciała i popęd siły, • zasada zachowania pędu, • grawitacja, ciężar i rzut pionowy, • tarcie.. Droga to długość przebytego toru.. • Rodzaje ruchów obrotowych bryły sztywnej.. W szczególności ta oś obrotu może przechodzić przez środek masy ciała, jak w przypadku koła rowerowego, ale może być to również dowolna inna oś.. Droga jest wielkością skalarną (liczbową) wyrażoną w jednostkach długości.. A6 Graficzne przedstawienie wielkości kinematycznych - całkowanie numeryczne 45 A7 Ruch jednostajnie przyspieszony i rzut ukośny 49.ruch obrotowy).. 9 Podstawowe poję-cia i wielkości fizyczne opisujące ruch.. Definicje i podstawowe zależności dla wielkości kinetycznych opisujących ruch obrotowy (kąt, prędko ść.. Definicja momentu bezwładności.. Zasady dynamiki bryły sztywnej.. ruch obrotowy zmienny: w ruchu tym pr ędko ść k ątowa ( ω) zmienia si ę.Definicje i podstawowe zależności dla wielkości kinetycznych opisujących ruch obrotowy (kąt, prędkość kątowa, przyspieszenie kątowe, jednostajny i niejednostajny ruch obrotowy).1.. Niektóreobrotowy: wszystkie punkty ciała zataczaj ą okr ęgi prostopadłe do osi obrotu, wyznaczonej przez środki tych okr ęgów..

Wielkości opisujące ruch bryły sztywnej 37 1.3.

Model bryły sztywnej.. Wyprowadzenie wzoru na moment bezwładno-§1.. Kąt - obszar powstały z rozcięcia płaszczyzny przez sumę dwóch .Wielkością stosowaną do opisu ruchu obrotowego jest prędkość kątowa (ω), równa stosunkowi kąta (∆α) zakreślonego przez promień wodzący do czasu ( ∆t), w którym ten kąt zostaje zakreślony (rys. 1.1).. Ruch obrotowy, to ruch w którym poszczególne punkty ciała zataczają łuki okręgów o środkach leżących na jednej prostej zwanej osią obrotu.. Enkodery obrotowe - podstawowy podział.W ruchu obrotowym będziemy analizować obrót całego ciała dookoła osi obrotu.. Na rys. 1.2. widać, że w ruchu krzywoliniowym droga s jest większa od wartości wektora przemieszczenia AB.Widzimy, że wzory dla ruchu obrotowego bryły sztywnej można otrzymać przez proste podstawienie odpowiednich wielkości do wzorów charakteryzujących ruch postępowy.. Na przykład, jeżeli zastąpimy masę momentem bezwładności , a prędkość liniową - prędkością kątową , to ze wzoru na energię kinetyczną punktu materialnego:• Ciało wykonuje ruch obrotowy względem osi obrotu, tj. układu punktów, które znajdują się w spoczynku • Wektor prędkości kątowej ω jest wektorem, którego kierunek pokrywa się z kierunkiem osi obrotu • Wielkości opisujące ruch układu cząstek: ni = i - ta cząstka (mi,ri,vi,ω) rrParametry toczenia, to parametry opisujące proces obróbki, występujące w nim ruchy oraz wielkości charakteryzujące ustawienie narzędzia bądź przedmiotu obrabianego..

Energia kinetyczna w ruchu obrotowym.

Ponadto kurs zawiera filmy instruktażowe objaśniające poruszane zagadnienia.odczytać z wykresu cechy wielkości wektoro-wej.. - Dynamika ruchu .Dopasuj do siebie analogiczne wielkości fizyczne opisujące dynamikę ruchu postępowego i ruchu obrotowego: Masa, Siła, Pęd- wielkości opisujące ruch obrotowy, - związek wielkości liniowych z kątowymi, - ruch jednostajnie przyspieszony.. Kąt, prędkość kątowa jako wielkości wektorowe.. Enkodery obrotowe - podstawowy podziałEnkoder obrotowy - jak działa.. Za pomocą enkoderów obrotowych jesteśmy w stanie zmierzyć: wielkość przemieszczenia, aktualną pozycję, prędkość obrotową.. Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego.. Prędkość: [v]= metr/sekunda.2 Ruch obrotowy bryły sztywnej • wymienić wielkości opisujące ruch obrotowy, • posługiwać się pojęciami: szybkość kątowa średnia i chwilowa, prędkość kątowa średnia i chwilowa, przyspieszenie kątowe średnie i chwilowe, • stosować regułę śruby prawoskrętnej do wyznaczenia zwrotu prędkości kątowej.wielkości wektorowej.. Parametry technologiczne toczenia Parametry skrawania przy toczeniuEnkoder obrotowy - jak działa Enkodery obrotowe to urządzenia, które przetwarzają wielkości fizyczne opisujące ruch obrotowy, na informację cyfrową.. ruch obrotowy jednostajny: w ruchu tym pr ędko ść k ątowa ( ω) jest stała.. Podstawowe pojęcia i wielkości kinematyczne 33 1.1.. Uczestnicy zapoznają się także z prawem zachowania momentu pędu.. Wielkości opisujące położenie i ruch punktu materialnego 34 1.2.. Jednostką prędkości kątowej jest radian/s.• wielkości opisujące ruch obrotowy, • związek wielkości liniowych z kątowymi, • ruch jednostajnie przyspieszony.. Niektóre parametry technologiczne są jednocześnie wielkościami nastawczymi obrabiarki.. Wielkości opisujące ruch •wektor wodzący •wektor przemieszczeniaA3 Wielkości opisujące ruch obrotowy 22. kątowa, przyspieszenie kątowe, jednostajny i ni ejednostajny ruch obrotowy).. Za pomocą enkoderów obrotowych jesteśmy w stanie zmierzyć: wielkość przemieszczenia, aktualną pozycję, prędkość obrotową.. Moment siły to wektor, którego wartość obliczamy według wzoru: M=r⋅F⋅sinα [N⋅m].Jako wielkość wektorowa przemieszczenie posiada kierunek, zwrot i wartość.. Ruchy prostoliniowe 42 2.1.Wielkości opisujące bryłę sztywną .. Omówiona zostanie pierwsza i druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego.. Opis układu doświadczalnego Wahadło Oberbecka (rys.1 teoria - Notatki z wykładu 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt